Cases

EHFportal.no har mere enn 2.500 kunder som benytter våre løsninger. Her kan du lese om de erfaringer noen av våre kunder har:

Telenor og elektronisk fakturering


'' I Telenor har vi siden 2005 samarbeidet med EHFportal.no (Aksesspunkt AS) om avsendelse av e-fakturaer til våre offentlige (B2G) og private kunder (B2B) i Danmark. I denne perioden har antallet av utsendte e-fakturaer steget, dette fordi mange av våre private kunder i dag også ønsker å motta e-fakturaer. Dermed medvirker avsendelsen av e-fakturaer til at Telenor har oppnådd vesentlige besparelser på fakturautsendelsen. Vårt samarbeide med EHFportal.no er meget tilfredsstillende, og EHFportal.no leverer en velfungerende løsning, samt et høyt servicenivå ifm henvendelser.''
Mikkel Tange, Telenor


ApodanNordic og elektronisk fakturering


Generelt om ApodanNordic konsernet
ApodanNordic konsernet består av to driftsselskaper, Apodan AS og Immedia AS. Apodan arbeider med produksjon og salg av innovative produkter til hele verden innenfor pharma/spesialemballasjer og sykehus- og sykepleieartikler. Immedia fører et bredt sortiment av hjelpemidler, inkontinensprodukter, antidecubitus produkter og pasientforflytningsutstyr. Immedia tilbyr videre kurs og undervisning innenfor forflytningsteknikk. Selskapene har hovedkontor i København og produksjonsfasiliteter beliggende i Pandrup, Nordjylland. ApodanNordic er et dansk privateid selskap.

Når igangsatte dere prosessen med å bli klar til elektronisk fakturering?
Tidligere hadde selskapet også som forretningsområde å drive parallellimport av medisin til fylkenes fellesinnkjøp Amgros. Avrop av ordre og fremsendelse av faktura foregikk via EDI, hvor elektronisk dokumentutveksling lenge hadde vært et kjent begrep i virksomheten. I løpet av sommeren 2004 ble vi kjent med at det offentlige var i ferd med å innføre Lov om elektronisk fakturering som trådte i kraft allerede 1. februar 2005. Vi igangsatte straks prosjektarbeidet, som bl.a. førte oss til EHFportal.no. Vi deltok videre i en rekke foredrag for både offentlige og private om emnet, avholdt av myndighetene her i Danmark.

Hvilke overveielser ble gjort i denne fasen?
Da vi var forholdsvis tidlig ute i prosessforløpet, ble det meste av den første tiden brukt på å danne et overblikk over hva loven egentlig ville bety for oss. Det var nytt stoff for både private leverandører og offentlige kunder, hvor presise svar var vanskelige å få. Midt inne i dette sto EDB-levrandørene, som alle gjerne ville ha sin andel av markedet, og som alle markedsførte sin egen løsning. Det var vanskelig å gjennomskue hva som egentlig var vårt behov - og hvem som var best skikket til å kunne oppfylle/dekke dette behovet.

Hvor strategisk viktig ser dere på det å kunne fakturere elektronisk?
Nesten hele vår omsetning i Danmark går til sykehussektoren, og dermed det offentlige. Spørsmålet om vi skulle kunne understøtte den elektroniske faktureringen var således slett ikke oppe til debatt i virksomhetens ledelse. Det ble et strategisk valg at vi selvfølgelig skulle være klar til 1. februar 2005, og i tiden frem til denne dato være aktiv sparringspartner for våre offentlige kunder, som alle sammen nok hadde større utfordringer med den tekniske integrasjonen - sett opp mot hva vi hadde. Dessuten ble det besluttet at løsningen skulle være 100% integrert med vårt ERP system, slik at det reellt ble spart tid med å printe og sende fakturaer.

Tror dere at elektronisk fakturering med tiden vil spre seg til andre enn de offentlige kunder?
Det er ingen tvil om at privat sektor vil begynne å fakturere hverandre elektronisk, og jeg vil tro at det blir på samme standard som det offentlige benytter. Utfordringen ligger i at det ikke er noe lovkrav på dette området, og den elektroniske fakturering vil derfor kun bli etableret og vokse i den takt de private leverandører og deres kunder finner ut av dette seg imellom. Her vil nok mange virksomheter velge å se tiden litt an - i stedet for selv å ta initiativet. Men det kommer på litt sikt!

Kan du opplyse hvor stor prosentvis andel av deres elektroniske fakturaer dere har hatt problemer med - og i så fall hvilke problemer det har vært?
Den var - og er ikke særlig stor. Selv helt i starten var feilene forbløffende få, kun noen få prosent, og i dag er den vel avrundet til 0%. Det er meget sjelden det sniker seg en enkelt feil inn. Tatt i betraktning hvor kort tid det gikk fra loven var vedtatt, til den var i drift - og hvor mange virksomheter og organisasjoner som har vært innblandet, så gikk starten forbløffende godt. Jeg hadde selv trodd på et totalt sammenbrudd, hvor leverandørene ikke fikk sin betaling i tide med derpå følgende konsekvenser. Slik gikk det ikke, de feil som oppsto i starten, har IT-firmaene hurtig fått løst, og vi skal være stolte av at vi i fellesskap har kunnet løse denne store oppgaven.

Dere har valgt å samarbeide med EHFportal.no, kan du nevne tre gode grunner for dette valget?
I mitt arbeid med å finne den riktige samarbeidspartner på IT området, syns jeg at mange av de tilbud jeg fikk, var komplekse og meget dyre løsninger. Jeg kunne ikke forstå at det skulle være så komplisert, fordi pragmatisk sett var det bare å motta noen data, for så å sende dem videre. Noen av de store IT-firmaene var representert med ” smarte selgere” som for meg ikke virket troverdige. Hos EHFportal.no fant vi umiddelbart følgende:

 • En mindre leverandør, hvor det var kort avstand fra selger/kontaktperson til deres egne IT folk, de som skulle utføre arbeidet. Det var en trygghet for oss å kunne se og overskue organisasjonen
 • Høy grad av service i implementeringen. Våre egne IT-folk, som skulle sørge for integrasjonen med vårt ERP system, snakket direkte med EHFportal.no’s tekniske folk, hvilket gjorde prosessen meget hurtig og enkel.
 • Økonomisk var EHFportal.no klart å foretrekke. Vår løsning har vært uhyre billig i forhold til de store forkrommede løsningene vi blev tilbudt fra andre IT-firmaer.
 • Valgfrie ekstratjenester som lovmessig lagring og ekstra kvalitetssjekk av fakturaer
 • Som privat virksomhet- har Apodan ambisjoner i retning av å motta elektroniske fakturaer selv?
  Som nevnt tidligere tror jeg det er fremtiden, men hvor hurtig det vil gå, er vanskeligt å vurdere. Vår virksomhet vil dog være blandt de første, som tar aktiv kontakt med samarbeidspartnere for å komme i gang. Det gjelder både det å motta, samt å sende faktura til andre danske, nordiske og internasjonale virksomheter.

  Har dere noen forventninger til besparelsespotensialet ved å kunne motta elektronisk fakturaer?
  I forhold til til våre nåværende prosedyrer for behandling av faktura, så tror jeg ikke at en elektronisk form vil medføre vesentlige besparelser. Det er selvfølgelig besparelser, når den fysiske papirhåndtering unngås, men vårt argument for å gå videre med dette arbeidet er at vi til stadighet skal være på forkant med den teknologiske utviklingen, slik at våre prosesser alltid er optimale.

  HVILKEN LØSNING PASSER BEST FOR DEG?
  Klikk her >>

  HAR DU BEHOV FOR HJELP?

  Ring

  41 10 15 74

  Ring

  Ring til oss nå